MALS: Otvorena dva radna mesta
20/06/2019 13:24|Autor: office@newpressproduction.com|Pregleda: 195 |
|

Priština, 20.06.2019. - Ministarstvo administracije lokalne samouprave u Vladi Kosova raspisalo je konkurs za dva radna mesta - Službenik za prevode i  Službenik za imovinu.

U nsatavku se nalaze oba konkursa za ova radna mesta:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu Zakona br.03/L-149, o civilnoj službi Republike Kosova i člana 15 stav 2 Uredbe br.02/2010, o proceduri zapošljavanja u civilnoj službi, Ministarstvo administracije lokalne samouprave objavljuje ovaj:

 

K O N K U R S

 

Naziv radnog mesta:         Službenik za prevode

Odeljenje:                             Finansije i opšte usluge                

Odsek:                                               Opšte usluge

Radno vreme:                     Puno radno vreme

Koeficijenat:                                    7

Izveštava kod:                     Rukovodiocu odseka

Vrsta imenovanja:                          Karijerno

Nadgledanje osoblja:                    0

Referencija:                                     MPL/040

 

Cilj radnog mesta:

Pružanje usluga prevoda i interpretacije u podršci organizacionih jedinica ministarstva.

 

Obaveze i odgovornosti:

 

 1. Profesionalni prevod materijala sa srpskog jezika na albanski, i obrnuto;
 2. Simultani prevod sa albanskog na srpski jezik i obrnuto, na sastancima raznih nivoa ministarstva;
 3. Usluge prevoda u raznim događajima organizovanim od strane MALS-a;
 4. Drži evidenciju kopija svih prevedenih dokumenata i održava registar prevedenog materijala;
 5. Savetuje na vreme o priličnom završetku zahteva za prevod, po potrebi;
 6. Visoka opreznost i zrelost za očuvanje tajnosti svih materijala vezanih  s’poslom;
 7. Pripremanje periodičnih izveštaja o radu;
 8. Ostale dužnosti i zadaci po zahtevu rukovodioca odseka;

 

Kvalifikacija i iskustvo:;

 

          

      

 •  Univerzitetska diploma i najmanje dve (2) godine radnog staža kao prevodilac
 • Treba da ima znanje o tome kako se koristi oprema za prevođenje, da ima znanje o pravnoj terminologiji i da bude jasan tokom komuniciranja sa drugima;
 • Sposobnost prevođenja materijala i komuniciranja sa albanskog na srpski jezik i obrnuto;   
 • Treba da pokazuje spremnost samostalnog rada (sa što manje nadzora);
 • Sposobnost određivanja radnih prioriteta,
 •  Vrlo dobra  veština upravljanja sa raspoloživim vremenom;
 • Veštine i vrlo dobre sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja  sa albanskog na srpski jezik i obrnuto;
 • Sposobnost za efikasno upravljanje raspoloživog vremena i da bude sposoban u ispunjavanju datih vremenskih rokova za izvršenje radnih zadataka.

 

 

 

Zakonski i podzakosnki Akti koji uređuju regrutaciju

Rekrutovanje civilnih službenika  uređuje zakon br.03/L -149 o civilnoj službi Republike Kosova, uredba br.02/2010  o procedurama rekrutovanja u civilnoj službi.

 

Vreme trajanja imenovanja

Vreme trajanja imenovanja-zapošljenja na ovom je u skladu sa ZCSK  br.03/L -149 koja obuhvata period probnog rada u trajanju od godinu dana.

 

Prijem i podnošenje aplikacija

Službeni formulari se mogu uzeti u Kancelariji osoblja MALS-a, 12-ti sprat, br.1203, bivša zgrada Rilindje, takođe se mogu uzeti iz web stranice MALS-a mapl.rks-gov.net

Uslovi za učestvovanje u regrutovanju

Popunjene aplikacije zajedno sa primerkom dokaza o potrebnim obrazovnim kvalifikacijama, radno iskustvo, pohađanje kurseva, preporuke i potvrdu iz Suda da lice nije pod istragom itd, mogu se direktno predati u Kancelariji osoblja  u MALS i preko pošte.

-’’Civilna služba Kosova pruža ravnopravnu mogučnost zapošljavanja za sve državljanine Kosova i očekuje aplikacije od svih osoba, muškog i ženskog pola, iz svih zajednica na Kosovu’’.

-’’Nevećinska zajednica i njeni pripadnici imaju pravo na pravedno i proporcijalno zastupanje u organima civilne službe centralne i lokalne javne administracije, kao što je navedeno u članu 11 stav 3 Zakona br.03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosova’’

-Predata aplikacija posle roka, i nekompletna ili pogrešno popunjena će se smatrati nevažećom i neće se uzeti na razmatranju.

 

-Samo kandidati koji su izabrani u užem krugu biće kontaktirani.

 

Procedura  Konkurisanja:

Procedura konkurisanja je spoljašnja i svi državljani Republike Kosova imaju pravo na aplikaciju.

Konkurs ostaje otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja odnosno od dana, 14.06.2019 , godine do  dana, 28.06.2019.

 

Konkurs i zahtev za zapošljavanje su objavljeni na veb stranici Ministarstva:

mapl.rks-gov.net

 

Za dodatne informacije možete kontaktirati kancelariju osoblja u MALS-u na telefonu: 038-200-35-568

 

Na osnovu Zakona br.03/L-149, o civilnoj službi Republike Kosova i Uredbe br. 02/2010 o procedurama rekrutisanja u civilnoj službi, Republike Kosovo, Ministarstvo administracije lokalne samouprave objavljuje:

 

                                                              KONKURS

 

 

Naziv radnog mesta:          Službenik za imovinu

Odeljenje:                             Finansije i opšte službe

Odsek:                                   Budžet i finansiranje                                              

Radno vreme:                      Puno radno vreme

Koeficijenat:                         Šest (6)

Izveštava kod:                        Rukovodioca odseka

Vrsta položaja:                       Karijerno

Procedura  aplikovanja:         Spoljašni

Referenca:                              BF/260

 

Svrha radnog mesta :

 

Evidentiranje, upravljanje  i administriranje imovine ministarstva u saglasnosti sa zakonkim procedurama:

 

Dužnosti i odgovornosti:

 

1. Registruje i administrira imovinu institucije u saglasnosti sa određenim zakonskim procedurama; 20%

2. Prati tok imovine i pruža potrebne informacije u vezi sa tokom (kretanjem) imovine  i priprema celokupnu dokumentaciju o kretanju-otuđivanju imovine; 15%

3. Kontroliše i održava sve potrebne informacije o imovini u saglasnosti sa zakonodavstvom na snazi ; 15%

4. Sarađuje sa službenicima o prijemu imovine  i finansijskim službenicima  za obezbeđenje detaljnih i tačnih podataka o imovini; 10%.

5. Priprema i pruža sve podatke o registrovanim vrednostima  za potrebe finansijskog izveštaja.

6. Za svaku završnu godinu i kada je potrebno evidentira podatke o imovini u registru imovine pošto su iste klasifikovane i procenjene od strane relavantnih komisija;

7. Priprema i dostavlja podatke o procenama registrovane imovine za potrebe finansijskog izveštaja;

8. Obavlja i ostale poslove u saglasnosti  sa svrhom radnog mesta koje se povremeno od njega mogu zahtevati od strane nadzornika ;.

 

Kvalifikacije i iskustvo:

 

 1. Diploma fakulteta  u oblasti ekonomije, finansija, biznisa ili relevantnih oblasti  kao i 2 godine radnog profesionalnog iskustva
 2. Poznavanje kao i iskustvo u oblasti budžeta i finansija
 3.  Sposobnost  komounikacije, organizovanje vlastitog rada kao i upravljanje timskim radom
 4.  Istraživačke i analitičke sposobnosti i sposobnosti ocenjivanja preporuka i profesionalnih saveta;
 5. Sposobnost  i veštine ispunjavanja radnih dužnosti kao i rada pod tenzijom
 6. Sposobnosti u radu na računaru u programskim aplikacijama (Word, Excel, Power Point, Access);

 

 

 

 

Zakonski i podzakosnki akti koji uređuju regrutovanje

Rekrutovanje civilnih službenika  uređuje Zakon br.03/L -149 o civilnoj službi Republike Kosova, Uredba br. 02/2010  o procedurama rekrutovanja u civilnoj službi.

 

 

Vreme trajanja imenovanja

Vreme trajanja imenovanja-zaposlenja je u skladu sa ZCSK  br.03/L -149. uključujući i jednogodišnji probni rad .

                                                                                                                              

Prijem i podnošenje aplikacija

Službeni formulari za aplikaciju se mogu uzeti u Kancelariji osoblja MALS-a, 12-ti sprat, br.1203, bivša zgrada Rilindje, takođe se mogu preuzeti iz službene web stranice MALS-a, mapl.rks-gov.net

Uslovi za učestvovanje u regrutovanju

Popunjene aplikacije zajedno sa overenim kopijama dokaza o potrebnim obrazovnim kvalifikacijama, diplome van zemlje treba biti overene od strane Ministartsva Obrazovanja Nauke i Tehnologije, radnom iskustvu, pohađanju kurseva, preporuka i potvrdu iz Suda da lice nije pod istragom itd, mogu se direktno dostaviti u odseku za ljudske resurse  u MALS-u,  i preko pošte.

’’Državna služba Kosova pruža ravnopravnu mogućnost zapošljavanja za sve državljane Kosova i očekuje aplikacije od svih osoba, muškog i ženskog pola, iz svih zajednica na Kosovu’’.

-’’Nevećinska zajednica i njeni pripadnici imaju pravo na pravedno i proporcijalno zastupanje u organima državne službe centralne i lokalne javne administracije, kao što je navedeno u članu 11 stav 3 Zakona br.03/L-149 o državnoj službi Republike Kosova’’

-Predata aplikacija nakon isteka roka  neće se prihvatiti kao i nekompletirane aplikacije biće odbijene.

-Samo kandidati koji su izabrani u užem krugu biće kontaktirani.

 

 

Procedura  konkurisanja:

Procedura konkurisanja je spoljna i pravo na aplikaciju imaju svi državljani Republike Kosovo.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od dana, 17.06.2019. godine, do 01.07.2019. godine

Konkurs i zahtev za zapošljavanje su objavljeni na ueb stranici ministarstva: mapl.rks-gov.net

 

Za dodatne informacije možete kontaktirati kancelariju personela u MALS-u na telefonu: 038-200-35-555.

 

Komentari


Unesite sigurnosnu šifru

Komentari posetilaca